Verslag Presentatie innovatieagenda WMO 2016

Op 12 november heeft gemeente Alkmaar de innovatieagenda 2016 gepresenteerd. Met de innovatieagenda worden de doelen en acties uit het Wmo-beleidskader 2015-2018 concreet in werking gezet. Het platform Slimmere Zorg, bekend van eerdere innovatieve oplossingen voor de Wmo, is het verbindend netwerk voor de innovaties. Tijdens de middag zijn actuele uitdagingen onder de aandacht gebracht. En is er de mogelijkheid geweest om start-ups op het grensvlak van zorg en ICT te ontmoeten.

Locatie: Wijkcentrum Overdie 
Datum: 12 november van 14.00 – 17.00

Stand van zaken uitvoering Wmo

Lange wachttijden herindicaties en nieuwe aanvragen:

In overleg met de wethouder zijn de procedures voor het afgeven van indicaties verkort. Het streven van de gemeente is om de wachttijden te verkorten tot maximaal 8 weken (wettelijke termijn);

 • In de presentatie wordt gesproken over 4% groei: de meeste groei wordt gemeten op het gebied van begeleiding (m.n. individuele begeleiding) en dagbesteding;
 • Vanuit de Awbz zijn veel klanten overgeheveld met een indicatie voor persoonlijke verzorging. Door onderzoek van de orders is gebleken dat het merendeel van deze cliënten onder de Zorgverzekeringswet valt. Er wordt voor Persoonlijke Verzorging vooralsnog geen groei gemeten.

Overdracht gegevens Pgb’s aan de Sociale Verzekeringsbank.

Tot 1 mei 2015 is het niet mogelijk om vermindering van de zorg voor overdrachtscliënten door te geven aan de Sociale Verzekeringsbank (ook niet met terugwerkende kracht). Extra zorg voor bestaande cliënten en nieuwe cliënten die nog geen Awbz-zorg hebben kunnen wel aangemeld worden.
Alle overdrachtscliënten moeten voor 1 januari 2016 door de consulenten zijn gezien, de gemeente tot 1 februari 2016 de tijd om de gegevens aan te leveren bij de Sociale Verzekeringsbank.

Huishoudelijke hulp en ontwikkeling Huishoudelijke Hulp Plus (HH+)

 • HH2 is gericht op versterking van cliënt om de regie op zijn huishouden te houden, bijvoorbeeld door het bieden van administratieve ondersteuning. HH+ is gericht op aandacht voor de cliënt en het ontlasten van de mantelzorgers, o.a. door met de cliënt koffie te gaan drinken of samen boodschappen doen.
 • In de 2e helft van 2016 wil de gemeente Alkmaar meer op resultaat gaan sturen. De zorgaanbieder krijgt mee welke resultaten gehaald moeten worden en welke deskundigheid daar op ingezet moet worden. In overleg  met de cliënt wordt vervolgens bepaald hoeveel tijd de hulp aan bepaalde taken besteedt.
 • Voor cliënten met chronische ziekten kan de ondersteuning naar behoefte flexibel ingezet worden.

Verwarde personen

 • Uit onderzoek is gebleken dat het aantal verwarde personen in de toekomst zal stijgen.

 

Uitdagingen

Een viertal uitdagingen is gepresenteerd. Slimmere Zorg zal via haar platform en met de inzet van een innovatieteam stimuleren tot een oplossing ervan te komen. Tot 31 december 2015 heeft u bovendien de tijd om aanvullende uitdagingen in te dienen.

Uitdaging 1 : Zelfredzaam leven

Hoe kunnen we voorkomen dat mensen niet afhankelijk worden van de systemen en hoe kunnen we mensen helpen om binnen hun eigen leefwereld hun zelfredzaamheid te vergroten?

Reacties vanuit de zaal:

 • Van belang is dat mensen de juiste informatie tijdig ontvangen, mensen moeten sneller bereikt worden. In de praktijk blijkt dat veel informatie niet op tijd bij de mensen terecht komt.
 • Veel mensen hebben eigen kennis, eigen netwerken. Kunnen we hen stimuleren om eigen coöperaties op te richten? (Reactie gemeente : t Slimmere Zorg heeft en crowdfunding  pagina ontwikkeld m.n. om mensen aan te moedigen om samen te werken. Ook de doelgroep zelf moet in staat gesteld worden om hun eigen initiatieven te ontplooien).
 • Woningdeling stimuleren. De woningbouw anticipeert niet goed op de trend dat er steeds meer mensen alleen wonen (over het algemeen worden alleen eensgezinswoningen gebouwd).

 

Uitdaging 2 : Respijthulp thuis

Gezocht wordt naar een lichtere vorm van respijthulp om zo de zwaardere (en dus duurdere) vormen van respijthulp minder vaak in te zetten. De gemeente krijgt regelmatig vragen van mantelzorgers of de zorg tijdelijk overgenomen kan worden, bijvoorbeeld door geïndiceerde voorzieningen als respijtzorg, dagbesteding of begeleiding. Ook zijn er vrijwilligersorganisaties die aan huis ingezet kunnen worden en de nodige ondersteuning bieden. 

 

Uitdaging 3 : Zinvolle dagactiviteiten

Hoe kunnen we mensen met een lichte beperking (verstandelijk of psychiatrisch) helpen hun talenten in te zetten om anderen te helpen? Kunnen er lichtere vormen van daginvulling zonder indicatie ontwikkeld worden?

  • Cliënten met een indicatie voor dagbesteding kunnen in sommige gevallen ook ingezet worden voor vrijwilligerswerk (gemeente moet wel uitzoeken wat de financiële consequenties kunnen zijn).
  • Stichting Niko is een samenwerking met Esdégé Reigersdaal gestart. Cliënten van Esdégé Reigersdaal helpen dagelijks, onder begeleiding, in het restaurant en in de linnenkamer van Stichting Niko. Dit initiatief wordt door alle partijen positief ontvangen.
  • Klussenbus van De Waerden voert klusjes uit voor sportverenigingen en WonenPlus. Vraag is wel of dit zonder indicatie kan, deze cliënten hebben professionele begeleiding nodig.

Compaan geeft aan dat zij de tablet nog verder willen ontwikkelen voor de doelgroep verstandelijk beperkten.

 

Uitdaging 4 : Innovatie beschermd wonen

Hoe kun je cliënten begeleiden van een beschermde woonomgeving naar zelfstandigheid? Wij zijn op zoek naar manieren om de doorstroom te kunnen organiseren van cliënten van Veld 3 naar Veld 2.

 • In de media zie je vaak dat buurtbewoners enigszins verontrust reageren als instellingen deze beweging maken. Acceptatie door omwonenden is van belang.  
 • Organiseren van een Eigen Kracht Conferentie zodat de doelgroepen met elkaar in aanraking gebracht worden om over dit onderwerp te praten. Vervolgens kan een plan opgesteld worden.
 • Een eigen netwerk om de persoon heen organiseren.
 • Het zou mooi zijn als er een overleg zou komen tussen zorgverzekeraars en aanbieders hoe dit goed georganiseerd kan worden, ook in financiële zin.

 

Wethouder Anjo van de Ven presenteert de eerste uitdaging.

Wethouder Anjo van de Ven presenteert de eerste uitdaging.

Heeft u ideeën, reacties of oplossingen voor deze uitdagingen? Of wellicht ziet u ook een andere grote uitdaging in het sociaal domein?

Kijk onder Uitdagingen en draag bij aan de uitwerking!

Belangrijk is om de eindgebruiker bij deze ontwikkelingen te betrekken. Er kunnen ook uitdagingen aangeleverd worden, bijvoorbeeld een oplossing voor hinderlijk beperkende regels. Vanuit de gemeente wordt nog bekeken of de informatievoorziening naar de burgers beter georganiseerd kan worden, bijvoorbeeld via een app.

 

0 Reacties

Laat een reactie achter

CONTACT

Heb je vragen of opmerkingen over deze website? Stuur ons een berichtje!

Bezig met versturen

©2018 Slimmere Zorg. Slimmere Zorg is een project van de gemeente Alkmaar.

Log in met uw gegevens

Wachtwoord vergeten?