De basis krijgt vorm: verslag 2e bijeenkomst Versterken Mantelzorgondersteuning

De tweede sessie, op 28 april 2015, stond in het teken van een pro-actief, passend en volledig aanbod van mantelzorgondersteuning. Voorafgaand aan de sessie is een document uitgewerkt waarin de volgende vraag centraal staat: wat hebben mantelzorgers in Alkmaar nodig? 

De inhoud van het document is uitgewerkt door professionals van mantelzorgorganisaties en blijkt goed aan te sluiten op de rubrieken die de gemeente vermoedelijk gaat gebruiken voor een nieuwe indeling van subsidies op het terrein van de Wmo.: een mooi uitgangspunt. Er is een goede eerste aanzet geleverd, een verdere concretiseringsslag naar de Alkmaarse situatie is een volgende stap.

Indeling van het aanbod van mantelzorgondersteuning
Verschillende deelnemers geven hun eerste reactie op het document. Dit geeft meteen aanleiding om bepaalde begrippen en definities ter discussie te stellen. Wanneer is er bijvoorbeeld sprake van informatie en wanneer is er sprake van advies? Valt daarin wel een scheiding te maken? Wat is nu precies het uitgangspunt: werken vanuit het bestaande aanbod of werken vanuit het gewenste aanbod? Er ligt een uitdaging om het aanbod in mantelzorgondersteuning weer te geven in een model waarin zowel de rol van de gemeente als de rol van de organisaties aan bod komen.

Vanuit gemeente Alkmaar wordt aangegeven dat in het Wmo-beleidskader doelstellingen en acties staan. Deze zijn echter niet onderbouwd met getallen of aantallen: de gemeente wil niet dat partijen elkaar klem gaan zetten door getallen voorop te zetten – de gemeente wil juist organisaties de ruimte geven hun expertise in te brengen, en in de vorm van een partnerrelatie met de organisaties samenwerken. Met andere woorden: de gemeente heeft een idee van wat wenselijk is op het gebied van mantelzorgondersteuning, maar de expertise zit bij de organisaties.

Het belang om bestaande organisaties en professionals te voeden en met elkaar te verbinden wordt nog eens naar voren gebracht. Als voorbeeld wordt het idee van één telefoonnummer genoemd: door dit nummer te bellen kan een persoon verder worden verwezen naar één van de achterliggende organisaties.

Bijstellen van categorieën in aanbod
Om het aanbod van de huidige organisaties verder in beeld te krijgen wordt in categorieën aangegeven welke producten en diensten elke organisatie biedt. Deze worden in eerste instantie als volgt in categorieën ingedeeld: informatie, advies en begeleiding, emotionele ondersteuning, erkenning en waardering, educatie, praktische hulp, respijtzorg en materiele hulp en financiële hulp.

Deze manier van indelen wordt vervolgens bijgesteld tot de volgende categorieën: informatie en advies, begeleiding (maatwerk) gericht op emotionele ondersteuning, educatie, praktische hulp en respijtzorg. Materiele hulp en financiële hulp wordt door de organisaties geschaard onder informatie en advies: zij bieden zelf geen materiele en financiële hulp, maar verwijzen hiervoor door naar de gemeente.

Op basis van deze categorisering van het aanbod wordt voorgesteld om het document met het aanbod verder uit te werken en uit te breiden met doelen volgens de SMART-methode. Ook eventuele hiaten krijgen een plek in het document. Op deze manier kan er een concrete vergelijking worden gemaakt: wat doen we nu en wat is er (nog) nodig? Met dit document ligt er vervolgens een goede basis voor het plan.

Op 25 mei komen de deelnemers weer bij elkaar om dit aangepaste document door te nemen. Ook staat de mogelijkheid van één centrale toegang op de agenda.

0 Reacties

Geef een antwoord

CONTACT

Heb je vragen of opmerkingen over deze website? Stuur ons een berichtje!

Wordt verstuurd

©2020 Slimmere Zorg. Slimmere Zorg is een project van de gemeente Alkmaar.

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?