Bewonersonderneming De Oever

Erna Molenaar heeft in de tweede ronde van Slimmere Zorg een bedrag van €25.000 toegekend gekregen voor haar idee voor een bewonersonderneming rond wijkcentrum De Oever in Oudorp.
In de video legt ze haar concept, maar je kunt haar ingezonden idee ook hieronder lezen.

De huidige situatie

Met de decentralisatie van (delen) van de AWBZ, Jeugdzorg, Participatieweg en Wet Passend Onderwijs, ontstaan er kansen om het huidige complexe sociale domein sterk te vereenvoudigen. De nadruk komt daarbij te liggen op preventie, snel signaleren, vroegtijdig ingrijpen, plus, normale oplossingen vinden met inzet van hulpbronnen uit de eigen woon- en leefomgeving. Dit vraagt om een generalisatische aanpak waarin 1e lijn werkers lokaal aan de slag gaan met de buurt, de bewoners en hun netwerken en verenigingen.

Uit onderzoek van o.a. het Verwey Jonkerinstituut (Meere, F. de, Hamdi, A., Deuten, J.; het is de integrale aanpak die werkt. Utrecht 2013) blijkt dat dit niet alleen effectief en goedkoper is, maar ook duurzamer als dit gebeurt in samenwerking met vrijwilligers, de buurt en in samenspel met de 2e lijn. Duurzaam omdat hulp en steun uit het eigen netwerk mensen bij elkaar brengt.

Zo’n aanpak vraagt wel dat de sleutelfiguren uit de wijk en de 1e en 2e lijns werkers elkaar kennen en elkaars kennis en netwerk inschakelen.

De toekomstige oplossing

De komst van de bewonersondernemingen in Alkmaar biedt kansen om dit nieuwe samenspel tussen buurt, vrijwilligers en professionals te ontwikkelen. Bewonersondernemingen exploiteren met ingang van 2014 aan hen toegekende buurt- en wijkaccommodaties. Zij weten wat de wijk wil, wat de wijk kan en staan dicht bij kwetsbare wijkbewoners. Bewonersondernemingen geven aan een spilrol te willen vervullen in het onderling verbinden van bewoners en burgerinitiatieven en in het versterken van het zelf organiserend en zelf oplossend vermogen van de wijk. Maatschappelijke organisaties (MEE, Kern8, WonenPlus Alkmaar, De Wering) brengen hun dienstverlening naar de wijk, dicht bij de burger en vormen samen met de bewonersonderneming een zichtbaar en toegankelijk team. Met elkaar ontwikkelen zij een stevig netwerk in de wijk, dat bestaat uit sleutelfiguren uit verschillende geledingen, zoals verenigingen voor sport en cultuur, vrijwilligersgroepen, informatie/advies/maatschappelijke steun, WWZ-wijzer, jeugdwerk, ouderenwerk en zorg. Zij schakelen elkaar in bij de aanpak van zowel individuele als collectieve vragen. Op die manier zijn ondersteuningsvragen van bewoners snel gesignaleerd en in samenhang opgepakt, gebruik makend van wat de wijk te bieden heeft. Zo nodig, met een snelle toegang naar of samenwerking met specialistische zorg.

Om te onderzoeken of en onder welke voorwaarden dit tot stand kan komen, start een pilot in Oudorp, met bewonersonderneming de Oever. Leerervaringen worden stedelijk gedeeld met vertegenwoordigers van alle betrokken partners en de gemeente. Daarnaast worden deze leerervaringen verbreed en verdiept in het kader van de WMO werkplaats die gaat starten rond het thema “formeel en informeel”.

0 Reacties

Geef een antwoord

CONTACT

Heb je vragen of opmerkingen over deze website? Stuur ons een berichtje!

Wordt verstuurd

©2019 Slimmere Zorg. Slimmere Zorg is een project van de gemeente Alkmaar.

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?